Členský príspevok

Členský príspevok je ročný príspevok člena klubu. Príspevok je určený výhradne na fungovanie klubu a O.Z. Je schválený všetkými aktívnymi členmi klubu na každoročnej výročnej konferencii. Aktuálne je stanovený na  29.- €/rok.  

Ak sú členmi klubu viacerí členovia jednej rodiny, platí sa členský príspevok iba jeden, za celú rodinu. To znamená, že členské platí rodič, pod svojim VS. 

Splatnosť členského príspevku je každoročne do 31. Januára ( v prípade neuhradenia členského príspevku sa pozastavuje členstvo v klube a hráč, resp. všetci hráči nemôžu štartovať v súťažiach).

Nový členovia neplatia prvý rok členstva v klube ročný členský príspevok, ale vstupný príspevok, a to nasledovne:

  • noví členovi vstupujúci do klubu v mesiacoch január – jún, uhradia vstupné členské čiastku 20.- €
  • noví členovia vstupujúci do klubu v mesiacoch júl–december, hradia pri vstupe čiastku 10.- €
  • nasledujúci kalendárny rok, už obe skupiny nových členov uhradia v januári plné členské 29,-€

Mesačné poplatky

Mesačné poplatky sú platby za tréningové jednotky, za každého aktívne hrajúceho člena, podľa skupiny do ktorej je zaradený. Mesačné poplatky za tréningy sa uhrádzajú vždy do 15. v mesiaci za aktuálny kalendárny mesiac, pod VS hráča.

Mesačné poplatky za tréningy v sezóne 2022/23

Ceny sú platné pre súťažnú sezónu 2022/23 ( od 14.09.2022  )

Zľavy z mesačných poplatkov.

Pre nových členov v tréningovej skupine „MINI B“ a MNI „A“  je v rámci prvého mesiaca poskytnutá zľava 4,- €.
V prípade, že v klube trénujú súrodenci (2 osoby z jednej rodiny), vťahuje sa na  mesačné platby zľava 10.- € z celkovej čiastky.

Číslo účtu:

IBAN: SK82 0200 0000 0031 6194 6853

Variabilné symboly

Každému členovi klubu ( rodičovi aj hráčovi) je pridelený variabilný symbol, ktorý používa výhradne v platobnom styku s klubom. Zoznam pridelených VS nájdete v priloženom linku: