Členský príspevok

Členský príspevok je ročný príspevok člena klubu a tiež hosťujúceho člena klubu. Príspevok je určený výhradne na fungovanie klubu a O.Z. Je schválený všetkými aktívnymi členmi klubu na každoročnej výročnej konferencii. Z dôvodu všeobecne zvýšených nákladov na chod klubu v uplynulom období, je od 1.1. 2024 príspevok upravený hlasovaním Rady klubu. Aktuálne je stanovený na  35.- € / rok.  

Ak sú členmi klubu viacerí členovia jednej rodiny, platí sa členský príspevok iba jeden, za celú rodinu. To znamená, že členské platí rodič, pod svojim VS. 

Splatnosť členského príspevku je každoročne do 31. Januára ( v prípade neuhradenia členského príspevku sa pozastavuje členstvo v klube a hráč, resp. všetci hráči nemôžu štartovať v súťažiach).

Nový členovia platia prvý rok členstva v klube vstupný príspevok, a to nasledovne:

  • noví členovi vstupujúci do klubu v mesiacoch január – jún, uhradia vstupné členské čiastku 25.- €
  • noví členovia vstupujúci do klubu v mesiacoch júl–december, hradia pri vstupe čiastku 15.- €
  • nasledujúci kalendárny rok, už obe skupiny nových členov uhradia v januári plné členské 35,-€

Mesačné poplatky

Mesačné poplatky sú platby za tréningové jednotky, za každého aktívne hrajúceho člena, podľa skupiny do ktorej je zaradený. Mesačné poplatky za tréningy sa uhrádzajú vždy do 15. v mesiaci za aktuálny kalendárny mesiac, pod VS hráča.

Mesačné poplatky za tréningy v sezóne 2023/24

Ceny sú platné pre súťažnú sezónu 2022/23 ( od 1.10.2023 do 30.9.2024 )

Zľavy z mesačných poplatkov.

Pre nových členov v tréningovej skupine „MINI B“ a MNI „A“  je v rámci prvého mesiaca poskytnutá zľava 4,- €.
V prípade, že v klube trénujú súrodenci (2 a viac osôb z jednej rodiny), vzťahuje sa na  mesačné platby zľava 5.- € na osobu z čiastky, podľa zaradenia do TS.

Číslo účtu:

IBAN: SK82 0200 0000 0031 6194 6853

Variabilné symboly

Každému členovi klubu ( rodičovi aj hráčovi) je pridelený variabilný symbol, ktorý používa výhradne v platobnom styku s klubom.

  • VS2 je pre hráča, používa sa pri platbe za tréningové jednotky.
  • VS1 je pre rodiča, zákonného zástupcu a používa sa pri jednorazovej, ročnej platbe členského príspevku.Zoznam pridelených VS nájdete v priloženom linku: